Ochrona przed pornografią – zadanie państwa!

Apelujemy o wstrzymanie prac nad projektem ustawy oraz zainicjowanie merytorycznych prac zmierzających do wypracowania skutecznych rozwiązań dostosowujących go do zachodnich standardów ochrony małoletnich przed treściami pornograficznymi

Apelujemy także o podjęcie przez stronę publiczną systemowych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie. Począwszy od prowadzenia kampanii edukacyjnej i wprowadzenia do programu nauczania edukacji i higieny cyfrowej.

Więcej
logotyp Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
logotyp
logotyp Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza
logotyp Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
logotyp Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
logotyp Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
logotyp Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom
logotyp Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Wspolne stanowisko izb

Sygnatariusze wystąpienia w pełni popierają cel, jakim jest ochrona małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie. Wspierając cel projektodawcy oraz nie uchylając się od odpowiedzialności, nie zgadzamy się z przewidzianym w projekcie ustawy sposobem realizacji tego celu.

Projektowana ustawa nakłada obowiązki filtrowania treści na dostawców usługi dostępu do internetu, natomiast nie zawiera żadnych rozwiązań systemowych służących ochronie małoletnich, co zastanawiające całkowicie pomija rolę i odpowiedzialność dostawców treści pornograficznych, a ponadto odrzuca modele ochrony małoletnich stosowane w państwach Europy Zachodniej, które zostały wypracowane biorąc pod uwagę unijne standardy wynikające z prawa do prywatności i ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem roli i obowiązków dostawców treści.

Czytaj więcej

Stanowiska izb gospodarczych

logotyp Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji wobec projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie

Jako Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (dalej „PIIT” albo „Izba”), zrzeszająca największych operatorów telekomunikacyjnych, w tym dostawców usług dostępu do sieci internet, pragniemy zwrócić uwagę na potrzebę pogłębionej refleksji nie tyle nad celem (bo ten z wszech miar zasługuje na poparcie) co nad narzędziami jakie Rząd zaproponował w projekcie ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie.

Stanowisko PIIT

logotyp Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
Stanowisko Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie

W imieniu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, zrzeszającej przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w odpowiedzi za zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych projektowanej ustawy (doręczone Izbie dnia 10 października 2022 roku), przedstawiam niniejszym uwagi Izby do proponowanej regulacji.

Stanowisko PIKE

logotyp Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
Stanowisko Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

w imieniu członków Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (KIKE, Izba) pozwalam sobie przedstawić argumentację wskazującą, że projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie (druk nr 3282) (projekt ustawy) podlega notyfikacji technicznej, zgodnie z dyrektywą 2015/15351.

Stanowisko KIKE

Blokowanie treści w internecie

Wnioski

Wolność dostępu do informacji w internecie

Projektowana ustawa może być pierwszym krokiem na drodze do zastąpienia w Polsce otwartego internetu usługą dostępu do ograniczonego katalogu treści i usług, tych treści i tych usług, które nie podlegają blokowaniu zgodnie z wolą polityczną każdej kolejnej większości parlamentarnej, co odbywać się będzie poza standardem regulacji unijnych, które te zagadnienia adresują w zharmonizowany sposób w całej UE.

Prywatność

Projekt ustawy wymusza po stronie dostawców usług dostępu do Internetu stworzenie zbioru danych wrażliwych dla każdego abonenta. Przedsiębiorcy ci będą musieli rejestrować dla każdego indywidulanego abonenta informację o tym, że abonentowi zaproponowano blokadę pornografii i o tym, czy abonent korzysta czy nie korzysta z tej blokady.

Ochrona przed pornografią – zadanie państwa

Zadania Państwa, również w zakresie kształtowania postaw obywatelskich powinny być wykonywane przez instytucje publiczne. Metody blokowania stron o charakterze pornograficznym powinny być opracowane przez Państwo, a ich funkcjonowanie sfinansowane z budżetu.

Techniczna iluzja bezpieczeństwa

Nie istnieją rozwiązania techniczne, które byłyby w 100% skuteczne i których użytkownik, poszukujący sposobów na ich obejście, nie mógłby obejść. Nie jest zatem właściwym kierunek zaproponowany w projektowanej ustawie, aby ochronę małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych powierzyć w całości rozwiązaniom technicznym (i to wymaganych od dostawców internetu, a nie od dostawców treści pornograficznych).

Zbędność obowiązku

Obecnie blokowanie dostępu do treści pornograficznych jest usługą komercyjną świadczoną przez branżę IT a nie przez branżę telekomunikacyjną. Rozwiązania techniczne choćby w formie aplikacji, są powszechnie dostępne na rynku. Co więcej, już samo oprogramowanie urządzeń końcowych posiada opcję (darmową) blokowania treści pornograficznych zaimplementowaną przez producenta urządzenia.

Wadliwy mechanizm blokowania

Projekt w żaden sposób nie jest adresowany do dostawców treści pornograficznych. Z niezrozumiałych powodów wszystkie obowiązki związane z ochroną małoletnich przed treściami pornograficznymi mają ciążyć nie na dostawcach tych treści, a na dostawcach usług dostępu do Internetu, którzy nie mają nic wspólnego z treściami pornograficznymi, tak jak nie zajmują się jakąkolwiek inną kategorią treści.

Modele ograniczenia dostępu do niektórych treści – kto działa w pornobiznesie i kto powinien być regulowany?

Obecnie na świecie stosowane są dwa reżimy blokowania dostępu do określonych treści w sieci Internet. Pierwszy reżim prawny to demokratyczny zachodni model (w tym unijny) polegający na nakładaniu obowiązków na przedsiębiorców zajmujących się treściami - dostawców treści oraz dostawców usług hostingowych. Drugi reżim to kierunek stosowany w niektórych krajach, innych niż demokracje zachodnie, polegający na nakładaniu obowiązków na dostawców internetu.

Kontakt

Addres kontaktowy

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
ul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa

E-mail

biuro@pike.org.pl

Telefon

+48 22 696 65 31